black ghd ghd rare chi nano flat iron ghd black chi hair straightener ghd straighteners chi pink flat inron chi ceramic flat iron ghd balck mk4 chi nano
Laboratoriumtechniek - 314 Artikel(en)
Laboratoriumtechniek Login Keuzedelen: mijn voorkeur is:
Wiskunde
Wis/natuurkunde
Ondernemerschap
Duits
Polymeerchemie

Toon lijst

Powered by IntraJava

Hoe pakt de groep het aan?
 

 

1 Begin elke projectdag met een groepsvergadering.
   Er moet een voorzitter en notulist gekozen worden.(mag rouleren)
   Elke vergadering wordt genotuleerd wie aanwezig is en begin/eindtijd, ingebrachte punten rondvraag etc..
  
2 Brainstorm
   De voorzitter geeft elk lid evenveel tijd om wensen, voorstellen materiaal etc. in te brengen.
   Dus niet alleen de eerste twee voorstellen uitwerken, pas na een totaal overzicht kun je goede keuzes maken.

    Maak van alle suggesties een Mindmap (google op Mindmap: software Mindmanager, o.i.d.)

3  Volg de powerpoint op herbies.nl
    Wat zin de opdrachten en randvoorwaarden.

4   Breng alle informatie in een rapportje bijeen.
5   Maak een plan van aanpak en een taakverdeling.
     Leg dit vast in de notulen.  (vergeet niet de eindpresentatie !)    Zijn de doelen bereikt, hoe goed verliep het project.

6   Begin elke bijeekomst met elk lid te laten rapporteren omtrent de activiteiten.
     Leg dat goed vast.

Voorbeeld:
Opdracht maak een windmolen met zo eenvoudig en goedkoop mogelijk middelen.
Laat elk lid na afloop van de brainstorm een of meerdere typen uitwerken.
als het internet geraadpleegd wordt leg dan vast welke sites bezocht zijn. (dus niet: ik heb de hele week gezocht en kon er maar eentje vinden die geschikt was.)
Maar: ik heb de volgende websites bezocht en in een overzichtelijke tabel gezet wat er te vinden is:            

        - horizontale molen: pyrosolar.nl    molens tot 2 KW.
        - verticale molen:  verticalemolen.eu hier staan leuke lessen over windenergie
        - creative ontwerpen:  plastic flessen   www.youtube.nl/windmill2003
                                         olievat bladen  www.zelfwindmolenbouweninAfrika.af
                                         pvc buis als rotorbladen. www.youtube/windmillsof yormindinpvc

etc.

Eindbeoordeling:

Alvorens voor de eindpresentatie op te mogen gaan zijn er enkele stappen die uitgevoerd moeten zijn:

1 Het plan van aanpak is ingeleverd en besproken met de begeleider.
2 De notulen worden op papier elke keer ingeleverd
3 De onderlnge afspraken worden nagekomen.
4 De onderzoeksvragen staan helder geformuleerd.
5 De onderlinge activiteiten staan beschreven
6 Een tabel met aanwezigheid van elk lid tijdens de duur van het project wordt in de notulen opgenomen (groeimodel).
7 Een kosten/baten berekening van het project wordt opgesteld.
8 De projectgroep zorgt zelf voor de laptop en ppt op USBstick
   De week voor de eindpresentatie wordt een generale repetitie gehouden.
   De presentatie wordt in zoveel onderdelen gemaakt als er leden zijn.
   Welk lid welk deel presenteert wordt adrandom bepaald (dobbelsteen)
    let op: het is niet genoeg alleen te rekenen op je eigen deel. Elk lid kan in principe elk onderdeel presenteren)
9  De eindpresentatie wordt beoordeeld op procesgang, samenwerking, kwaliteit en creativiteit.

Belangrijk !!
De groepsbeoordeling hoeft niet voor iedereen gelijk uit te pakken. Indien tijdens het project te grote verschillen in betrokkendheid en activiteit waargenomen wordt, kan ook in de eindwaardering verschil tussen leden ontstaan.
De groepsleden krijgen dan bijvoorbeeld met 5 personen 30 punten (gemiddeld 6) maar de groepsleden bespreken onderling hoe dat verdeeld wordt! (methode Stenden). Bij het staken der stemmen (notulen) wordt dit met toelichting gemeld aan de begeleiders die vervolgens beslissen omtrent de uitkomst.

Bedenk dat we tijdens de eindpresentatie mogelijk derden uitnodigen om aanwezig te zijn. Denk hierbij aan ouders, docenten, directieleden  gen en stagebegeleiders. De projectgroep demonstreert met dit project wat hun kwaliteit is. Voor een stagebegeleider kan dit een rol gaan spelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projectgroep 0  Globale opzet

Titel: Waterstofcel voor zuiniger benzinemotoren

Voorzitter   Jan Jansen
Secretaris/notulist   Ina de Vries
Leden: Piet Paulisma, Ben van den Burg en Ineke Lichtenvoort

Doel &  Onderzoeksvragen
Het onderzoeken van rendementsverberingen van benzinemotoren door gebruik te maken van een waterstofcel

Via de stroom van de accu wordt een electrolysecel gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof. Dit mengsel wordt in de luchtinlaat van de motor gebruikt. De verwachting is dat de motor schoner verbrandt en zuiniger loopt en meer vermogen heeft.

Onderzoeksvragen:
- Wat is de optimale toevoersnelheid van gas
- Wat is het rendementsverschil (verwachte waarde 30%)
- Wat zijn de kosten?
- Hoeveel  neemt het vermogen toe?Plan van aanpak:
Er is een proefopstelling met een benzine motor(bestuurbare RCauto)
We meten het verbruik voor en na gebruik van de electrolysecel.
We meten het vermogen door de trekkracht te meten door middel van verplaatsing van gewichten (trekkracht)

Er komt een kosten/baten analyse waarmee berekend kan worden bij welk jaargemiddeld aantal kilometers de investering positief is (break-even point)

Benodigheden:

-          RCauto met benzinemotor  75 (ter beschikking gesteld door J. Jansen

-          2L Euro 95  (3 ) DC

-          Waterstofcel Conrad HHO  45  :  DC

Plan van aanpak: 

We laten de auto op drie verschillende dagen net zolang met een volle tank rond de school rijden totdat
de  tank leeg is. De afstand wordt met een fietscomputer nagemeten. Daarna wordt de electrolysecel gekoppeld en met verschillende gassnelheden 3x getest: 1, 2, 3 en 4 mL/minuut
In de bijlage staat een tabel met weeknummers en projectactiviteiten.

Taakverdeling:

Jan Jansen                   voorzitter, nameten afgelegde afstand
Ina de Vries                 notulist, presentatieberekeningen in excel
Piet Paulisma              Omgaan met HHOcel,  powerpoint  aan  personeel en stagebegeleiders
Ben van den Burg        inbouw HHOcel in auto,  opzet excelsheet met berekeningen/formules
Ineke Lichtenvoort      Beoordelen optimale gastoevoer en kosten/baten analyse, cocnclusies

Planning:

Week 50

51

52

1

2

3

4

5

Auto rond school

Auto rond school

Auto rond school

Auto met HHOcel

Auto met HHOcel

Auto met HHOcel

Berekeningen PPT maken

Presentatie stagebegeleiders

Instellen HHOcel

Instellen HHOcel

 

Meten en berekeningen verschil

 

 

 

 

 

Opmerkingen docent:

De taakverdeling en de planning moet gedetailleerder. Wie doet precies wat op elk moment
Juulie moeten ook bronnen raadplegen: welke internetsites zijn bezocht en welk rendement wordt bijvoorbeeld door de leverancier voorspeld? En wat vinden klantendie het al gebruiken?

 

 

 

 

 


  

 

Aangemaakt: 16-11-2014, Laatste bewerking: 11-12-2014